انحصاری

چگونه صحنه بستنی اکو رابطه مایا با کینگ پین را تعریف می کند توسط نویسنده توضیح داده شده است

اختصاصی: امی راردین نویسنده و تهیه کننده اجرایی اکو در مورد چگونگی تعریف صحنه مرد بستنی رابطه پیچیده مایا با ویلسون فیسک بحث می کند.