جوایز

12 نامزدی اسکار 2024 لانگ شات هایی که آکادمی نباید نادیده بگیرد

در حالی که صحنه بیشتر برای نامزدهای اسکار 2024 در رشته های بازیگری آماده شده است، این 12 اجرا می توانند اجرای نامحتملی در این فصل جوایز داشته باشند.